Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Koha Açık Kaynak Kodlu Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Türkiye'de Kullanımı

Author:

Number of pages:
1-20
Year-Number:
2021-2

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim kütüphanelerin hizmet süreçlerini yenilemelerini gerektirmektedir. Kütüphane hizmetlerinin sunumunda önemli bir araç olan otomasyon sistemleri, planlanmış hizmetleri sunmanın yanı sıra diğer birçok sistemle entegre çalışabilecek şekilde evrilmektedir. Bütün modülleriyle tam işlevsel bir sistemin temini, kurulumu ve sürdürülebilirliği kütüphaneler için ciddi bir maliyet anlamına gelmektedir. 2000’li yılların başından itibaren yaygınlaşan “Açık Kaynak Kodlu Yazılım” (AKKY) akımı, kütüphane ve bilgi bilimi alanında da olumlu etkileri beraberinde getirmiştir. Firmalar tarafından üretilen lisanslı, “kapalı kaynak kodlu yazılımlara” alternatif olarak “açık kaynak kodlu kütüphane otomasyon sistemleri” üretilmeye ve kütüphane hizmetlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de yakın zamanda kullanılmaya başlanan açık kaynak kodlu kütüphane yazılımları, birçok kurumun dikkatini çekmiş ve kapalı kaynak kodlu firma yazılımlarına alternatif olarak yaygın bir şekilde kütüphane hizmetlerinde yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmada veri toplama tekniği olarak literatür taraması kullanılmıştır. Çalışmada, AKKY’ların kütüphanelerde kullanımının önemi üzerinde durularak Koha’nın Türkiye’de kullanılmaya başlandığı son on yılda gösterdiği gelişim ortaya konulmaktadır. 2012’den itibaren halk kütüphaneleri dâhil, ülkemizdeki birçok kütüphanede de kullanılmaya başlanan Koha Kütüphane Otomasyon Sistemi’nin sürdürülebilirliği ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords


Rapid technology in information and communication technology requires libraries to renew their service processes. Automation systems, which are an important tool in the offering of library services evolve to integrate with many other systems in addition to providing planned services. The provision, installation, the sustainability of a fully functional system with all its modules implies a significant cost for libraries. “Open-Source Software” (OSS) movement, which has become widespread since the early 2000s, has brought positive effects in the field of library and information science.  Open-source code software, as an alternative to licensed, “closed source software” by companies, has been produced and used in libraries. Open-source library software which has recently started to be used in our country as well has attracted the attention of many institutions and started to take its place widely as an alternative to closed source code firmware. In this study, literature review was used as data collection technique. Also, the development of Koha in the past ten years is revealed by emphasizing the importance of using OSS in libraries. Various suggestions have been made in the line with national needs for sustainability and development of Koha Library Software, which has been used in many libraries in our countries since 2012, including public libraries.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 265
Number of downloads 1,325

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.