Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Library, Archive and Museum Research Journal

Editor: Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Assistant Editor: Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR
Publication Place: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Yıl-sayı: 2021-1
Jenerik Dosyası | Full Pdf | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Recep IŞIK -Demet IŞIK -Özlem GÖKKURT DEMİRTEL Koha Açık Kaynak Kodlu Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Türkiye'de Kullanımı Ss, 1-20
Koha Open Source Integrated Library Automation System and Its Use in Turkey

http://dx.doi.org/10.29228/lamre.48005
Tam Metin
Engin BERBER - İzmir Vilayet Yıllıklarında İzmir Milli Kütüphanesi Ss, 21-35
Izmir National Library in İzmir Province Yearbooks

http://dx.doi.org/10.29228/lamre.48354
Tam Metin
Deniz ÇİT -Merve YAVUZDEMİR COVID-19 Salgınının Medya ve Bilgi Okuryazarlığı İzdüşümü: İnfodemi Ss, 36-46
Media and Information Literacy Projection of the COVID-19 Outbreak: Infodemic

http://dx.doi.org/10.29228/lamre.49087
Tam Metin
Yasin ŞEŞEN - Analysis Of Journal Evaluation Criteria: A Model Study Ss, 47-56
Dergi Değerlendirme Kriterlerinin Analizi: Bir Model Çalışması

http://dx.doi.org/10.29228/lamre.48367
Tam Metin
Hülya ÇELİK ŞEŞEN - Bilgi Merkezlerinde Kriz ve Risk Yönetimi [Kitap Tanıtımı] Ss, 57-58
Crisis and Risk Management in Information Centers [Book Launch]

Tam Metin
Sinem Ayşe GÜLMEZ SAYDAM -Aydanur ÇELİKKOL Tıp Bilgi Kaynakları ve Yönetimi: Sağlık Kuruluşlarında Verilen Kütüphane Hizmetleri [Görüşler] Ss, 59-62
Medical Information Resources and Management: Library Services Provided in Health Care Organizations [Opinions]

Tam Metin
Library, Archive and Museum Research Journal

Editor: Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Assistant Editor: Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR
Publication Place: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Yıl-sayı: 2020-1
Jenerik Dosyası | Full Pdf | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Akram NEJABATİ - Süleymaniye Cami’nin Tamamlanması Münasebetiyle Şah Tahmasb’ın, Sultan Süleyman’a Gönderdiği Tehniyet Mektubu (1558 Yılı) Ss, 1-16
Letter of Distress Sent by Shah Tahmasb to Sultan Suleiman on the Occasion of the Completion of the Suleymaniye Mosque (1558 Year)

http://dx.doi.org/10.29228/lamre.46526
Tam Metin
Hülya ÇELİK ŞEŞEN - Bilgi Bilimine Zararları Açısından Telif Haklarının İhlali ve Vergi Kaçakçılığı Suçları Ss, 17-26
Violation of Copyright Rules and Tax Evasion Harming to Information Science

http://dx.doi.org/10.29228/lamre.46315
Tam Metin
Kaan GÜRBÜZ - Yatırım Projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Sürecinde Katılımcılığın Kültürel Mirasın Korunmasında Etkilerinin İncelenmesi Ss, 27-40
Examination of the Effects of Participation in the Environmental Impact Assessment (EIA) Process of Investment Projects on the Protection of Cultural Heritage

http://dx.doi.org/10.29228/lamre.46113
Tam Metin
Yağmur TORUN - Mesleğe Adım Atma Sürecim: Kendine Sor Bakalım Ne Durumdasın? Ss, 41-42
My Process of Stepping into the Profession: Ask Yourself, Let's See What is The Situation?

Tam Metin
Selçuk AYDIN - Kütüphane ve Arşiv Kurumlarındaki Uygulamalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Ss, 43-46
Innovative Approaches in Applications in Library and Archive Institutions

Tam Metin
Hasan Basri SELÇUK - Bilgi ve Belge Yönetiminde YORDAM’ın Rolü Ss, 47-48
YORDAM's Role in Information and Document Management

Tam Metin
Ahmet Anıl MÜNGEN - Büyüyen Akademik Veri İçin Keşif Araçları: Piri Keşif Ss, 49-53
Discovery Tools For Growing Academic Data: Piri Keşif

Tam Metin
Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.