Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Veri ve Bilgi Güvenliği Bağlamında İstihbarat Faaliyetleri

Author:

Number of pages:
36-56
Year-Number:
2021-3

Yaşam, bazen kendi norm ve kurallarına uygun şekilde bazen de belirli kurallar olmadan akışta bulunurken, insanların hayatlarını da doğrudan veya dolaylı yollardan etkilemektedir. Yaşam, insanların hareket kabiliyetlerini, kendilerine olan güvenlerini, kendilerine olan bağlılıklarını, hayattan beklentilerini, kullandığı araçları, kendilerini koruma aletlerini (silah vb.), teknolojik ilerleme kapasitelerini, yaşadıkları çevreleri, yaşadığı ülkeyi vb. büyük ölçülerde etkilemektedir. İnsanların yaşamlarına etki eden önemli faktörlerin çeşitli değişimleri meydana getirmesinde ‘veri ve bilgiler’ önem arz etmektedir. İnsanların sıradan yaşamlarına katkı sağlayan ve farklı bakış açıları geliştirebilmelerine zemin hazırlayan veriler, insan yaşamına olumlu etki ederler. İnsanlar yaşamlarında bir buluşu ortaya koyabilmek, ellerindeki araçları geliştirebilmek, hayatlarının akışlarını değiştirebilmek amacıyla veri ve bilgiyi kullanırlar. Veriler, günümüzde birçok bilgi ve belgeyi oluşturan anlamlı parçalardır. Veriler, çeşitli çalışma alanlarına ayrılabilir; teknik veri, kültürel veri, sosyal veri vb. farklı veri çeşitleri birbirleriyle kaynaşarak düzenlenebilecekleri gibi, birbirinden ayrı olarak da kullanılabilirler. İnsanlar yaşadıkça veriler de sürekli akmaya devam etmektedir. Verilerin bir araya gelmesi ve anlamlı bir bütün oluşturmasıyla bilgi ortaya çıkmaktadır. Çalışmada, dünyada her geçen gün şiddet dozunu yükselterek yaşanmaya devam eden çeşitli faaliyetlerden dolaylı veya dolaysız yoldan etkilenen devletlerin, bu duruma bağlı olarak vatandaşlarını her türlü maddi ve/veya manevi sorunlardan koruyabilmek amacıyla değiştirdikleri ulusal ve uluslararası güvenlik konseptlerinde ‘bilgi paylaşımı, bilgi güvenliği, kültürel istihbarat vb. faktörler’ üzerinde durulmuştur. Araştırma verilerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli veri kaynaklarından elde edilen bilgiler çalışmaya aktarılmıştır. Çalışma sonucunda, bireysel güvenliğe yansımaları bakımından bilgi güvenliğinin, istihbarat ile olan ilişkisi irdelenmiş ve bu ilişki bağının geliştirilmesi konusunda öneriler ortaya koyularak çalışma sonlandırılmıştır.

 

Keywords


Life, sometimes in accordance with its own norms and rules, sometimes without a specific rule while also directly or indirectly affects people's lives. Life; people's mobility, self-confidence, self-reliance, expectations from life, the tools they use, the tools they use to protect themselves (weapons etc.), their technological advancement capacity the environment they live in the country they live in etc. It affects to a great extent ‘data and information’ is important for the important factors affecting people's lives to bring about various changes. The data that contribute to the ordinary lives of people and prepare the ground for them to develop different perspectives have a positive effect on human life. People use data and information in order to reveal an invention in their lives to improve their tools and to change the flow of their lives. Data are meaningful parts that make up many information and documents today. Data can be divided into various fields of study; technical data, cultural data, social data etc. Different types of data can be organized by fusing with each other or they can be used separately from each other. Data continues to flow continuously as people live. Information emerges as data come together and form a meaningful whole. In the study, raising the dose of violence every day in the world that continues to be experienced by the various activities of the states affected directly or indirectly depending on the situation citizens from any material and/or spiritual change in order to protect national and international security from problems in the concept of ‘knowledge sharing, information security, cultural intelligence etc. factors were focused on’. In order to contribute to the research data information obtained from various data sources was transferred to the study. As a result of the study, the relationship of information security with intelligence was examined in terms of its repercussions on individual security and the study was terminated by making recommendations on the development of this relationship link.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 452
Number of downloads 1,808

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.