Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Dijital Fotoğrafların Kataloglanması: Bir Standart Önerisi

Author:

Number of pages:
57-78
Year-Number:
2021-3

Mağara duvarlarında başlayan çizim ile anlatım, hayvan derilerinde, taşlarda, duvarlarda ve sonunda tuvalde kendisine yer bulmuştur. Bununla yetinmeyen insanlık, ışığı kullanarak görüntüler oluşturmuş ve sonunda bu görüntüleri sabitleyerek kaydetmeyi başarmıştır. Bugün bu kaydetme işlemine fotoğraf çekmek denmektedir. Son 190 yıla damgasını vuran fotoğraf, bu süreçte büyük bir ilerleme kaydederek çoğaltılabilen, düzenlenebilen, birbirine eklenerek hareketli görüntü oluşturulabilen bir materyale dönüşmüştür. Belge niteliği kazanan fotoğraf, toplumların görsel hafızası olmuştur. Öte yandan kendine sanat alanında yer bulan fotoğraf, gerçekliği sayesinde kamuoyuna yön verebilen bir unsur konumuna gelmiştir. Bakıldığında kampanya, reklam, tanıtım, propaganda, vb. içeriklerinde sözlerden ziyade görselliği ön planda tutarak fark edilmeye, etki etmeye çalıştıkları görülmektedir. Her şeyiyle görselliğe yani fotoğrafa yönelen, fotoğrafla yönlenen bu yeni toplum düzeninde, fotoğrafın takibi ve kontrolü önem arz etmektedir. Çalışmada, dijital fotoğrafın belge olarak önemi aktarılmaya çalışılarak fotoğrafın ve bilginin tasnif edilmesi süreci irdelendi. Bu süreçte fotoğrafın bilgi merkezi materyali olarak dünyadaki yeri de incelendi. Çalışma sonucunda ise fotoğrafı her yönü ile tanımlayan bir standart geliştirildi.

Keywords


Expression by drawing began on the walls of the cave, then found its place on the animal skins, stones, walls and eventually the canvas. Humankind do not confine oneself to drawing, managed to create images using the light  and eventually recorded these images by fixing them. Today, this recording process is called taking pictures. The photograph, which has left its mark on the last 190 years, has made great progress in this process; a material that can be reproduced, edited, attached to each other and transformed into a moving image. Photograph became a document for visual memory of societies. On the other hand, photography, which takes its place in the field of art, has become a factor that can give direction to the public due to its reality. When we look at the campaign, advertising, promotion, propaganda, etc. it is seen that they try to be noticed and to influence by keeping the visuality in the foreground rather than words. In this new society, which is manipulated by photography, which is directed towards photography, photography is controlled and control is important. In this study, the importance of digital photography as a document studied and the process of classification of photography and information will be examined were investigated. In this process, the place of photography in the world as the information center material were discovered. As a result of the study, a standard has been developed that defines photography from every angle.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 437
Number of downloads 1,664

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.